main1

 

* 2016년 12월말 현재                                                                 A:왕복식 B:자동식 C:고정식 D:견인식 E:화물식

서 울

1

  

 한국삭도공업(주)

남     산

62. 5.12

관광용

1

 

 

 

 

1

부 산

2

  

 

유창삭도(주)

(주)송도해상케이블카

 

금 정 산  

송 도

 

66. 9.20 

17. 06.30

 

관광용

관광용

 1

 

 

1

 

 

 

1

대 구

3

  

(주)한림팩
대덕개발(주)
(주)이월드

팔 공 산
앞산공원
두류공원

85.10.18
74. 9.18
92.10

관광용
관광용
관광용

 
1
 

1
 
 1


 
  

 

 

1
1
1

광 주

1

  

 (주)나경인터내셔날

지산유원지 

78. 4.18 

관광용

 

 

 1

 

 

1

경 기

9

  

삼성에버랜드(주)
동일삭도(주)
관악산송신소
선진종합(주)
(주)예지실업
(주)파인리조트
지산리조트(주)

(재)송암스페이스센터

(주)서브원곤지암리조트

에버랜드
서울대공원
관 악 산
천 마 산
베어스타운
양지스키장
지산스키장 

장흥유원지

곤지암스키장

88. 6.
91. 5.
91. 7.
82.12.23
85.12.21
82.12.23
96.12.

07. 7

08.12.19

관광용
관광용
전 용
스키용
스키용
스키용
스키용

관광용

스키용


 
1
 
  
 
 

1

 

1
 
 
 
2
 1
4

 

5

2
2
 
5
6
5
1

 

 

 


 
 
 
  
 
 

 

 

3
2
1
5
8
6
5

1

5

강 원

15

  

설악케이블카(주)

(주)용평리조트
(주)우 민
(주)대명레져산업
(주)보 광
신안종합리조트(주)
지에스건설(주)
한솔개발(주)

(주)강원랜드

태백관광개발공사

강원도개발공사

태백시

(주)한성에스엘씨

강원도동계올림픽본부

삼척시

설 악 산
용평스키장
알프스스키장
홍천스키장
휘닉스파크
성우리조트

강촌스키장
오크밸리

하이원스키장

오투스키장

알펜시아스키장

365세이프타운

백암산

중봉스키장

용호-장호

71. 7.29
75. 1.30
85. 3.18
93.12.18
95.12.
95.12.
02.12. 7
06.12.

06.12.

08.12.12

09.12.

12. 10

15. 09

16. 01

17. 08

관광용
스키용
스키용
스키용
스키용
스키용
스키용
스키용

스키용

스키용

스키용

관광용

전 용

스키용

관광용

1
 
 
 
 
 
  
  

 

 

 

 

1

 

1


6
 
5
8
8

4
3

9

6

3

 

 

3

 


8
5
5
2

2
 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
14
5
10
9
9
6
3

9

6

3

2

1

1

 

충 북

1

  

 (주)블루밸리리조트

수안보스킨장 

90. 1.

스키용

 

 

3

 

 

3

충 남

1

  

 대전방송총국

계룡산

98. 5. 8

전 용

1

 

 

 

 

1

전 남

4

  

추월산보리암
(주)삼진관광개발

목 포 시

여수해상케이블카(주)

추월산
두륜산

부주산

여수시

00.10.17
03. 2.

07. 5.

14.12.1

화물용
관광용

화물용

관광용


1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1
1

1

1

전 북

4

  

내장산개발(주)
(유)양지대둔산삭도
(주)부영덕유산리조트
전주방송총국

내 장 산
대 둔 산
무주리조트
모 악 산

80. 8.18
90.11.16
90.12.
98. 5.

관광용
관광용

스키용
전 용

1
1


1


 
8
 

 
 
6
 

 

1
1

14
1

경 남

5

  

 

미타암

(주)신세계개발

통영관광개발공사

통영루지(주)

(주)영남알프스

 

천 성 산

신 불 산

미 륵 산

통 영

얼 음 골

 

94. 9.

07.12.

08. 4

17.

12. 9

 

화물용

스키용

관광용

관광용

관광용

 

 

 

 

 

1

 

 

3

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

3

1

 

1

경 북

3

  

(주)호텔금오산
삼봉개발(주)
울 릉 군

금 오 산
경주월드
울 릉 군

74. 9.30
97.12.31
99. 3. 1

관광용
관광용
관광용

1
 
1


 
 
 

 
1
 

 

1
1
1

 

 

49개 업체

16

85

56

0

3

159

 

 

                                                                                                                                                            출처 : 교통안전공단

main1